/Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste2023-09-22T15:15:58+03:00

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tieto-suojaseloste. Se on laadittu 25.5.2018 ja viimeisin muutos on tehty 20.9.2023. Tätä tietosuojaselostetta päivitetään esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

Suomen Taksiliitto ry (jäljempänä ”Taksiliitto”)
Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI
PL 50, 00401 HELSINKI
puh. 020 7756 800
y-tunnus: 0202301-1

Rekisteriasioista vastaava

Jenni Salonen
Nuijamiestentie 7
PL 50, 00401 HELSINKI
puh. 020 7756 810
s-posti: lakineuvonta@taksiliitto.fi

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Taksiliittoon suoraan tai välillisesti jäsenyhdistysten kautta kuuluvien jäsenten ja entisten jäsenten tietoja sekä lisäksi Taksiliiton toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja (”Rekisteröity”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet

Tietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa tai oikeutettuun etuun. Lisäksi käsittelyn perusteena voi olla Taksiliiton kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano tai Rekisteröidyn antama suostumus.

Taksiliitto käyttää tietoja tarjotakseen mahdollisimman monipuolisia ja henkilökohtaisia jäsenpalveluja. Lisäksi tietoja hyödynnetään jäsenyyksien ylläpitoon, jäsenviestintään, tilastointiin sekä jäsenpalveluiden ja Taksiliiton toiminnan toteuttamiseksi sekä kehittämiseksi.

Oikeutettuun etuun perustuvaa tietojen käsittelyä tehdään, kun pyrimme tarjoamaan erinomaista jäsenpalvelua. Oikeutetun edun perusteella tietoja käsitellään esimerkiksi myös silloin, kun kyseessä on hallinnolliset syyt tai tietoturvallisuuden varmistaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tarpeellisia tietoja:

Jäsensuhteeseen ja organisaation toimintaan liittyvät tiedot:

• Perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Liikenteestä vastaavuudet
• Luottamustoimet ja työsuhteet Taksiliiton organisaatiossa
• Taksiliiton järjestämien koulutusten ja tapahtumien tiedot
• Taksiliiton kautta haettujen ja esittämien huomionosoitusten tiedot
• Laskutustiedot
• Muut jäsenyyteen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
• Liikkeenharjoittajan yritykseen liittyvät tiedot, kuten yrityksen nimi, yritysmuoto, y-tunnus, automäärä sekä liikevaihtotieto (yli/alle 250.000 euroa)
• Liittymis- ja päättymispäivä sekä jäsennumero
• Verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot

Evästetiedot, muun muassa:

• Kielivalinnat
• Miten ja milloin palveluita käytetään
• Miltä sivulta/palvelulta käyttäjä siirtyy verkkosivuillemme
• Milloin ja mitä sivuja käyttäjä on selannut
• Mikä laite, selain ja selaimen käyttöversio
• Anonymisoitu IP-osoite
• Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

Lisätietoja evästeistä ja evästeiden käytöstä evästeluettelosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemme tietoja, jotka on kerätty jäsenyyden tai työsuhteen aikana Rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi käsittelemme tietoja, joita olemme saaneet Taksiliiton sähköisistä asiointikanavista kuten verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavilta.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Taksiliiton organisaatiossa. Jäsenyyden tai työsuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan Taksiliiton oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Taksiliiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Taksiliiton jäsenrekisteriin tallennettuja Rekisteröityjen tietoja luovutetaan Taksiliiton yhteistyötahoille jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja jäsenpalveluiden toteuttamiseksi.

Jäsenrekisterin teknisen ylläpidon toteuttava Taksiliiton yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja vain lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröityjen oikeudet

Voit käyttää Rekisteröidyn oikeuksia tekemällä tietosuojapyynnön rekisteriasioista yllä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet tallennettuihin tietoihin:

1. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, olemmeko me Taksiliitossa käsitelleet tietojasi sekä pyytää jäljennös omista tiedoista. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Taksiliittoa oikaisemaan itseään koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

3. Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä poistamaan itseään koskevat tiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Taksiliitolla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Taksiliittoa siirtämään itseään koskevat tiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain tietoja, jotka Rekisteröity on itse toimittanut.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä lakisääteisissä erityistilanteissa pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

6. Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä voi olla oikeus tietyissä tilanteissa myös vastustaa tietojesi käyttöä. Esimerkiksi suoramarkkinointi on tällainen. Me Taksiliitossa emme luovuta tietojasi suoramarkkinointiin.

7. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamasi suostumus, kun se on tietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus peruutetaan, suostumukseen perustuva tietojen käsittely lopetetaan.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn tietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen rekisteriasioista vastaavalle. Taksiliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Taksiliitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Käsittelemme tietoja ehdottoman luottamuksellisena sekä varmistamme Rekisteröityjen tietojen käsittelyn tietoturvallisuuden. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Koulutamme ja ohjeistamme tietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Emme myy tai vuokraa Rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain tämän tietosuojaselosteen perusteella tai lakiin perustuvan velvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Taksiliiton ulkopuolelle lähetettävät tiedot salataan.