/, Uutiset/Taksiliiton lausunto Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistiosta

Suomen Taksiliitto ry:n lausunto LVM:n Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 21.1.2020 eri viranomaisten selvitykset taksiliikenteen nykytilasta. Ministeriö teki selvitysten pohjalta Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistion, jonka lausuntokierros päättyi 21.2.2020. Taksiliiton lausunnon ja vastaukset arviomuistiossa esitettyihin kysymyksiin löydät alta.

Liikenne- ja viestintäministeriön Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistio on varsin laaja kokonaisuus ja se sisälsi 50 ministeriön asettamaa kysymystä. Vaikka muistio on rakenteellisesti looginen ja kohtuullisen helposti sisäistettävä, niin koko taksisääntelyn toimivuuteen liittyen lausuntoaika oli kohtuuttoman lyhyt.

Pyrimme lausunnossamme huomioimaan erityisesti esitetyt kysymykset ja teemat, mutta samalla laajensimme annetun aikataulun puitteissa omaa arviotamme sääntelyn toimivuudesta.

Odotamme, että tästä alkaa avoin, toimialan osaamista arvostava keskustelu. Sen lopputuloksena taksisääntelyä korjataan kuluttajien eduksi siten, että rehelliset ja luotettavat taksiyrittäjät pystyvät tuottamaan korkeatasoista taksipalvelua koko maan alueella sosiaalisesti oikeudenmukaisilla markkinoilla, joilla on yhdet ja yhteneväiset valvottavissa olevat pelisäännöt kaikille.

Suomen Taksiliitto ry:n lausunto (21.2.2020) Liikenne- ja viestintäministeriön Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistiosta.

Suomen Taksiliitto ry:n vastaukset (21.2.2020) Liikenne- ja viestintäministeriön Taksisääntelyn toimivuus -arviomuistiossa esitettyihin yksilöityihin kysymyksiin.

Suomen Taksiliitto ry:n lausunnon tiivistelmä:

Taksimarkkinat ovat yhdet ja yhtäläiset markkinat

Suomen taksimarkkinoita ei tule missään tapauksessa säädellä eri tavoin riippuen siitä, miten tai mistä kuluttaja on matkansa tilannut, miten matka maksetaan, mitä asiakasryhmää kuluttaja edustaa tai saako matkustaja jotakin yhteiskunnallista tukea matkaansa. Suomalaiset taksiyrittäjät ja -yritykset tarjoavat palveluitaan monin eri tavoin moniin erilaisiin tarpeisiin. Lainsäädännön ja määräysten tulee olla yksiselitteiset, ymmärrettävät ja tasapuoliset kaikille samoilla markkinoilla toimiville yrityksille ja yrittäjille.

Harmaa talous ja yhteiskunnallisten vastuiden välttäminen tulee estää

Verohallinto on omissa selvityksissään ja lausunnoissaan esittänyt vakavan huolensa harmaan talouden lisääntyvistä ongelmista. Taksitoimialalla yrittäjäksi ryhtymisen vaatimukset ovat varsin vähäiset. Taksiyrityksellä ei ole kiinteätä toimipaikkaa eikä taksiyritystä edes välttämättä tunnisteta ulkoisesti mitenkään ja tämän lisäksi kirjanpito ja kuitinanto voi perustua ruutupaperille kirjattuihin merkintöihin. Muun muassa näistä syistä toiminnan valvonta on lähes mahdotonta. Jos nyt ei nopealla lainsäädännön muutoksella edellytetä tehokkaita toimenpiteitä, niin rehellisten ja vastuunsa hoitavien yrittäjien toimintaedellytykset menetetään.

Turvallisuus ja hinnoittelu

Taksiyrittäjänä ja taksinkuljettajana toimiminen on luvanvaraista toimintaa. Luvanvaraisuuden perusteena on asiakasturvallisuus niin fyysisen koskemattomuuden kuin luotettavan palvelun varmistamiseksi. Tällä hetkellä lupa ei takaa valitettavasti minkäänlaista osaamista ja ammattitaitoa, jolla em. kuluttajan oikeuksia ja turvaa on haluttu parantaa. Lupien myöntämisen perusteet tulee arvioida, liikennelupa tulee saada ajoneuvokohtaiseksi ja taksi tulee olla aina tunnistettavissa. Hinnan pitää perustua ilmoitettuun tietoon ja hinnan määrittelyn tulee olla luotettavaa. Hintasääntely ei ole mahdollista, mutta yhtenäisiä hinnoitteluperusteita on syytä harkita, kuitenkaan estämättä kiinteitä hintoja tai hinnoista tapauskohtaisesti sopimista.

Laatu

Laatu on yritysten kilpailukeino, siltä osin suurin vastuu on toimialalla ja toimialan yrityksillä itsellään. Julkisissa hankinnoissa laatuun, osaamiseen, ammattitaitoon ja palvelukykyyn on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti esteettömien kuljetusten sekä muutoin kuluttajina heikommassa asemassa olevien henkilöiden kuljetuspalveluiden kilpailutuksissa laatutekijöitä on korostettava riittävästi. Erityisesti kilpailutuksen jälkeen laatutekijöitä on valvottava ja edellytettävä hankinnan kuvauksen mukaista palvelua.

Saatavuus

Taksipalvelut ovat oleellinen osa julkista kaikille avointa joukkoliikennettä. Jotta kuluttajalla on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä, tulee liikenneasemille pääsyn olla mahdollista. Yhteiskunta korvaa useille kansalaisille eri lakien perusteella kuljetuskustannuksia, joista osa kohdistuu taksiliikenteeseen. Julkisten hankintojen prosesseja pitää pystyä kehittämään siten, että hankinnoilla pystytään tukemaan liikennepalveluiden saatavuutta muutoinkin.

Välityskeskukset

Välityskeskuksille, erityisesti ”perinteisille taksien tilauskeskuksille”, ollaan toisaalta esittämässä mittavia vaatimuksia kuluttajien eduksi, mutta samalla halutaan rajoittaa välityskeskusten mahdollisuutta tuottaa palveluita. Laki liikenteen palveluista tuntee välityskeskuksia laajemman termin, välityspalvelun, mutta arviomuistiossa ja KKV:n selvityksessä on haluttu arvioida tilannetta kapeammin. Myös välityspalveluiden osalta on oleellista, että toimintaa säädellään yhtenäisellä, tasapuolisella ja oikeudenmukaisella lainsäädännöllä, eikä esitetä eri tavoin toimivilta välityspalvelun tuottajilta erilaisia vaatimuksia. Jos välityspalveluiden osalta on olemassa kilpailuoikeudellisia puutteita, niin niihin on puututtava, eikä jatkettava tätä pian kaksi vuotta jatkunutta vihjailua mahdollisista puutteista. Välityspalveluyritysten osaltakin on kohtuullista noudattaa syyttömyysolettamaa.

Arviomuistiosta pois jääneet aiheet

Arviomuistio on puutteellinen ainakin seuraavilta osiltaan: a) laiton liikenne, b) ulkomaisten toimijoiden tiedon tuottaminen, c) valvonnan käytännön ongelmat ja autokohtainen liikennelupa, d) osa-aikaisuuden suosimiseen liittyvät ongelmat, e) puutteelliset sanktiot. Myöskin alalle tulemisen vaatimusten myönteiset seikat ovat jääneet vaille minkäänlaista huomiota.

Tutustu 

Liity jäseneksi

 Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista 

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

2020-02-24T12:16:52+02:0024.2.2020|Ajankohtaista, Uutiset|