//Taksiliikenteen huomioiminen valtakunnallisessa liikennesuunnitelmassa

Lausunto taksiliikenteen huomioimisesta valtakunnallisessa liikennesuunnitelmassa

Lausunto 19.10.20203, lausuntopalvelun kautta

Suomen Taksiliitto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että valtakunnallisessa liikennesuunnitelman arviointiohjelmassa on jätetty huomioimatta yksi julkisen liikenteen muoto eli taksiliikenne. Arviointiohjelmassa mainitaan esimerkiksi joukkoliikenne useita kertoja, mutta tällöin unohdetaan taksiliikenteen merkitys osana nimenomaan julkista liikennettä, ja samalla jätetään huomiotta liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta yksi välttämätön liikkumisen muoto. Tähän puutteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman visiossa.

Taksiliikenne on osa kestävän liikkumisen verkostoa, joka mahdollistaa liikkumisen ilman omaa ajoneuvoa. Kestävän liikkumisen palveluita tulee kehittää kokonaisvaltaisesti, jotta väestöllä on enemmän vaihtoehtoja arkielämän liikkumiselleen. Sen sijaan saavutettavuuden näkökulmasta taksi on usein matkaketjun ensimmäinen tai viimeinen kulkuväline sekä huomioi yksilölliset liikkumistarpeet. Osalle väestöstä taksi on täysin välttämätön liikkumisen muoto arjessa, ja esimerkiksi väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan huomattavasti liikkumistarpeisiin ja -tottumuksiin tulevina vuosikymmeninä.

Viime vuosina taksialalla tapahtuneet muutokset pakottavat tarkastelemaan taksiliikennettä liikkumismuotona täysin uudella tavalla. Taksipalveluiden saatavuus on ollut itsestään selvyys aikana, jolloin sääntely perustui asemapaikka- ja päivystysvelvollisuuteen. Nyttemmin taksien saatavuus on kuitenkin markkinaehtoisuuden myötä vähentynyt viime vuosina. Kaiken kaikkiaan 233 paikkakunnalla taksiliikennelupien määrä on vähentynyt, 14 paikkakunnalla säilynyt ennallaan ja vain 46 paikkakunnalla taksiliikennelupien määrä on lisääntynyt. Kehityssuunta on huolestuttava ja myös hallitusohjelmassa on maininta, että ”toteutetaan lainsäädäntöhanke, jolla edistetään taksien saatavuutta ja huomioidaan eri asiakasryhmät koko maassa.” Vain taksien toimintaedellytykset turvaamalla taataan liikenteen saavutettavuus koko Suomessa.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuorovaikutuksen järjestämiseen liittyen viittaamme tässä lausunnossamme esittämäämme huoleen taksiliikenteen sivuuttamisesta ja tämän vuoksi korostamme, että vuorovaikutteinen ja avoin vuoropuhelu edellyttää, että eri liikennemuodot tulevat huomioiduksi kokonaisuudessa. Tämä tulee myös huomioida valmistelutyössä. Taksiliikenne edistää saavutettavuutta sekä tehokasta ja kestävää liikkumista, mutta on myös tärkeä tekijä huoltovarmuuden näkökulmasta. Tämän vuoksi taksiliikennettä ei tule missään nimessä sivuuttaa liikkumismuotona valtakunnallisesta liikennesuunnitelman arviointiohjelmasta.

Suomen Taksiliitto ry

Lausuntopalvelun kautta.
Lausuntopyyntö valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
arviointiohjelmasta. (SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi)
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18780/2023

2023-10-20T11:00:03+03:0020.10.2023|Lausunnot|