Information om taxibranschen
Information om taxibranschen2023-02-10T13:08:04+02:00

Information om taxibranschen

Taxibranschen är onekligen den mest omtalade transportbranschen i Finland. Detta beror på lagen om transportservice som trädde i kraft 1.7.2018 och som avreglerade taxibranschen. Aktörerna inom branschen verkar främst på den inhemska marknaden och möjliggör samhällelig verksamhet även på orter där andra tjänster inte längre är tillgängliga. Taxi är en fast länk i transportkedjan. Eftersom den är en smidig serviceform stöder den övrig kollektivtrafik och möjliggör transporter när egen bil inte kan användas.

Taxibranschens totala omsättning är cirka 1,1 miljarder euro

Taxibranschens totala omsättning är cirka 1,1 miljarder euro, varav samhällskundernas andel är cirka 40 procent, privatkundernas cirka 30 procent och företagskundernas cirka 30 procent.

Taxibranschens största samhällskunder är kommunerna, där skoltransporter och transporttjänster för bland annat äldre personer med stöd av socialvårdslagen och för personer med grav funktionsnedsättning med stöd av lagen om service och stöd på grund av funktionsnedsättning konkurrensutsätts, och tjänsterna tillhandahålls av taxi- och persontransportföretagare. En annan stor kund är FPA som ersätter kostnader för sjuktransporter när kunder inte kan använda andra transportmedel.

Aktörerna inom branschen består främst av småföretagare

Inom branschen finns cirka 9 150 innehavare av trafiktillstånd. (Exakt antal 9 154, Traficom 31.12.2022.) Cirka 12 600 (Traficom 30.6.2022) fordon har registrerats för taxitrafik. Företagandet inom taxibranschen kräver tillstånd som berättigar till att verka som taxiföretagare över allt i Fastlandsfinland. Företagaren avgör hur många fordon som används.

Största delen av taxitransporttillstånden har beviljats privatpersoner, vilket innebär att verksamheten bedrivs under firma.

Branschen sysselsätter tiotusentals personer såväl som förare och anställda i förmedlingsföretag som i andra affärsrelaterade uppgifter.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA