//Ajankohtaista
Ajankohtaista2018-06-08T15:14:01+03:00

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi

16.9.2022|

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Lausuntonaan Suomen Taksiliitto toteaa seuraavaa: Esitys on erittäin kannatettava. Sen lisäksi, että se lisää kuluttajien ostovoimaa, on henkilökuljetusten arvonlisäveron poistosta laajempaa yhteiskunnallista hyötyä. Vuonna 2019, joka oli viimeisin pandemiaa edeltävä kokonainen vuosi ja siten henkilökuljetukset olivat normaalilla tasolla, ostivat kunnat Tilastokeskuksen mukaan kuljetuspalveluja keskimäärin 130 miljoonalla eurolla kuukaudessa. Mikäli näistä kuljetuksista kaksi kolmasosaa on henkilökuljetuksia, muodostuu arvonlisäveron poistosta kunnille lähes 8 miljoonan euron säästö kuukaudessa. Kansaneläkelaitokselle syntyy kuljetuspalveluiden ostoissa säästöä yli 2 miljoonaa euroa kuukausittain. Nähdäksemme on myös ensiarvoisen tärkeää, että arvonlisäveron väliaikaisesta poistamisesta huolimatta ostojen sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus säilyy. Vähennysoikeuden poistamisella olisi vakavia seurauksia henkilökuljetusyritysten taloudelle, joka heijastuisi sekä työllistämisen mahdollisuuksiin että kykyyn investoida. Lain voimassaoloa on tarkoituksenmukaista jatkaa 30.6.2023 asti Koulukuljetukset muodostavat merkittävän osan kuntien ostamasta henkilöliikenteestä, joten nähdäksemme hallinnollisesti kevein ratkaisu sekä asiakkaille että yrittäjille olisi poistaa arvonlisävero koko kevätlukukauden ajaksi. Esitämmekin, että lain voimassaoloaikaa jatketaan 30.6.2023 asti. Lausunto 16.9.2022 Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain väliaikaiseksi muuttamiseksi Lausuntopyyntö VM112:00/2022

Lausunto asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

12.9.2022|

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista. Pidämme epäasiallisena esittää merkittäviä korotuksia ammattiliikenteen suoritemaksuihin. Viime vuosina maksuja on korotettu säännönmukaisesti 3–13 prosenttia, ja elämme taloudellisesti taksiliikenteessä erittäin vaikeita aikoja. Esimerkiksi liikenneluvan haltijoiden vuosimaksua ollaan korottamassa 25 prosenttia, kun maksu nousee 80 eurosta 100 euroon. Lisäksi taksiliikennelupaa ollaan korottamassa 115 euroa, jolloin maksu nousee 105 eurosta 220 euroon. Korotus on siis peräti 110 prosenttia! Pelkästään maksujen määrittelyperusteen muuttaminen ei ole hyväksyttävä peruste korottaa ammattiliikenteen suoritemaksuja. Kun huomioidaan vielä, että alalla on pääosin pienyrityksiä, niin tämän suuruisia korotuksia voidaan pitää taksiliikenteen näkökulmasta täysin perusteettomana. Korotukset ovat epäoikeudenmukaisia sekä vähättelee taksiyritysten ahdinkoa syntyneessä kustannuskriisissä. Lausuntopalvelun kautta 9.9.2022. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22571/2022

Uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä

9.8.2022|

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Taksiliikenteenharjoittajat ovat autoveron, ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron osalta ammattiliikenteen voimakkaimmin verotettu toimija. Taksiyrittäjät on myös suljettu pois sekä romutuspalkkion (kierrätyspalkkio) että sähköautojen hankintatuen ulkopuolelle. Koronan aiheuttaman taloudellisen ahdingon myötä taksiyrittäjien kyky investoida sähköautoihin on erittäin heikko. Useimmat taksiyrittäjät joutuvat pidentämään autojensa vaihtoväliä merkittävästi huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Erityisesti isojen taksiautojen, joilla hoidetaan esteettömyyttä edellyttävien matkustajien kuljettaminen, osalta sähköautot eivät vielä ole kovinkaan usealle yrittäjälle tosiasiallinen vaihtoehto. Pidämme erittäin myönteisenä kevään 2022 päätöstä alentaa jakeluvelvoitetta ja näin keventää polttoaineiden hinnankorotuspainetta merkittävästi. Kannatamme ehdottomasti tämän jakeluvelvoitteen alentamisen jatkamista vuodelle 2023, kuten esitysluonnoksessa todetaan. Jakeluvelvoitteen alentaminen on selkeästi vaikuttanut polttoaineiden hintoihin. Näin ollen esityksessä oleva vuodelle 2024 esitetty jakeluvelvoitteen merkittävä korottaminen todennäköisesti vaikuttaisi useiden kymmenien senttien hinnankorotukseen polttoaineiden litrahinnoissa. Taksitoimialan talous ei tämän kaltaista hinnankorotusta tulisi kestämään. Taksipalveluiden saatavuus heikkenisi todennäköisesti varsin voimakkaasti erityisesti niillä alueilla sekä niinä ajankohtina, joilla kysyntä on vähäisempää. Tällä olisi omalta osaltaan vaikutusta myös muuhun julkiseen liikenteeseen, kun joukkoliikenteen terminaaleihin ja asemille sekä pysäkeille pääseminen vaikeutuisi. Heijastusvaikutukset olisivat näin ollen merkittäviä ja laaja‐ alaisia koko julkiseen liikenteeseen sekä kansalaisten liikkumismahdollisuuksiin. Joukkoliikenteen linja‐autovuoroista suurin osa kustannettaan osittain merkittävältä osaltaan julkisilla varoilla joko ostoliikenteenä tai lipunhintojen subventiolla. Jopa raideliikenteen osalta julkinen rahoitus on merkittävää. Julkisuudessa raideliikennemarkkinoille tuloa suunnitteleva uusi yrityskin toteaa, että raideliikenne ei ole mahdollista ilman julkista tukea. Mielestämme on täysin kohtuutonta, että jo valmiiksi kustannusongelmissa oleva voimakkaasti verotettu taksitoimiala, joka liikennöi käytännössä lähes poikkeuksetta täysin vailla julkista tukea, joutuisi vuodesta 2024 alkaen kantamaan esityksen mukaisen jakeluvelvoitteen tuomat polttoaineiden hintojen aiheuttamat lisäkustannukset. Samalla on hyvä muistaa, että merkittävä osa taksiliikenteestä on yhteiskunnan ostamaa kuljetuspalvelua, jolloin kustannusten nousu näin ollen osaltaan kohdentuisi mm. kuntatalouteen. Suomen Taksiliiton kanta on, että tässä vaiheessa ei vielä tarpeellisena tehdä muutoksia jakeluvelvoitevaatimuksen osalta vuodesta 2024 alkaen. Näiden osalta mahdolliset muutokset voidaan tehdä myöhemmin, kun tulevaisuuden näkymät talouden muiden tekijöiden osalta selkiytyvät. Ammattidieselin osalta valmistelua tulee ehdottomasti jatkaa ja samalla ottaa huomioon myös taksiliikenteen tarpeet. EU:n alueella mm. Belgiassa myös taksit ovat ammattidieseljärjestelmän piirissä, joten myös Suomessa tämän tulee olla mahdollista. Lausunto toimitettu lausuntopalvelut.fi kautta 9.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

5.8.2022|

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta Suomi on sitoutunut EU‐lainsäädännön mukaisiin päästövähennystavoitteisiin. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on luotu hankintatukijärjestelmä vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintaan. Hankintatuella kannustetaan kansalaisia siirtymään ajoneuvoihin, joiden myötä liikenteen kasvihuonepäästöt vähenevät. Hankintatukea voidaan myöntää täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan, sähkökäyttöisen kuorma‐ auton tai sähkökäyttöisen perävaunun taikka kaasukäyttöisen kuorma‐auton hankintaan sekä sähkö‐ tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan. Paketti‐ ja kuorma‐autojen osalta hankintatukea voidaan myöntää myös oikeushenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille jopa useampaan ajoneuvoon vuosittain. Taksiyrittäjät eivät voi saada hankintatukea lain 2 luvun 3.1 §:n soveltamisalarajauksen johdosta, minkä vuoksi lainsäädäntö kohtelee taksiyrittäjiä eriarvoisesti, mutta ratkaisua voidaan pitää myös epäonnistuneena ilmastotavoitteet huomioiden. Taksiautolla ajetaan vuosittain merkittävästi suurempia ajosuoritteita kuin yksityiskäyttöisellä henkilöautolla. Näin ollen saavutettu kasvihuonepäästöjen alenema olisi taksiautoille suunnatulla hankintatuella merkittävästi yksityisajoneuvoja suurempi. Lisäksi taksiautot ovat keskimääräistä suurempia henkilöautoja, jolloin niiden osalta myös keskimääräiset kasvihuonepäästöt ovat jonkin verran suurempia kuin yksityiskäyttöisillä henkilöautoilla, vaikka taksit ovatkin keskimääräisiä henkilöautoja uudempia. Esitämme, että nyt esillä olevan lainmuutoksen yhteydessä poistetaan lain 2 luvun 3 §:n 1 momentin virke: ”Tukea ei kuitenkaan voida myöntää elinkeinoharjoittamista varten yksityiselle elinkeinonharjoittajalle rekisteröitävän ajoneuvon hankintaan.” Lisäksi esitämme, että lain 2 luvun 3 §:n 1 momentin hintarajaa 50.000 euroa korotetaan 70.000 euroon. Lausunto 5.8.2022, VN/18327/2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta VN/18327/2022

Eduskunnan Talousvaliokunnalle määräaikaisesta polttoainetuesta 7.6.2022

17.6.2022|

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikossa mainitusta lakiesitysestä. Suomen Taksiliitto ry esittää, että kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettu laki laajennetaan koskemaan myös taksiliikennettä. Lakiesitys on epäoikeudenmukainen Yhdenvertaisen yritystoiminnan kohtelun varmistamiseksi kaikilla kuljetusalan yrityksillä on oltava yhteneväiset mahdollisuudet saada kuljetusalan määräaikaista polttoainetukea riippumatta liikennemuodosta ja yrityksen koosta, koska polttoaineen ennakoimaton hintakehitys on ajanut koko kuljetusalan vaikeaan tilanteeseen. Pidämme lakiesitystä taksitoimialaa erittäin epätasa-arvoisesti kohtelevana ja täysin kohtuuttomana. Taksit ovat oleellinen osa ammattimaista maantieliikennettä ja merkittävä osa julkista liikennettä. Taksit mahdollistavat julkisen joukkoliikenteen asemille ja liikenneterminaaleihin tapahtuvan liityntäliikenteen ja näin taksiliikenne mahdollistaa tehokkaan ja toimivan joukkoliikenteen. Mielestämme lakiesityksen valmistelussa ja perusteluissa näkyy valitettavan kapeakatseinen käsitys suomalaisesta taksiliikenteestä ja taksiyrittäjyydestä. Valmistelussa ei ole taksitoimialan kokonaisuutta ymmärretty ja kuvitellaan taksitoiminnan olevan lähinnä yksittäisten kuljetusten suorittamista. Lakiesitys ristiriitainen tavoitteiden kanssa Valtioneuvosto tiedotti 1.4.2022 varautumisen ministerityöryhmän linjauksesta tämän nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen valmistelusta. Valtioneuvosto tiedotti tuolloin: ”Hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla kuljetusalan turvaamiseksi toimia, jotka lisäävät tukea korkeintaan 75 miljoonalla eurolla. Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriössä.” Valtioneuvosto tiedotti aiheesta jälleen 2.6.2022:”Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia.” Valtioneuvosto ei missään vaiheessa omissa tiedotteissaan ole rajannut taksitoimialaa lakiesityksen ulkopuolelle. Lainvalmistelua ei siis ole toteutettu varautumisen ministerityöryhmän linjausta eikä Valtioneuvoston oman tiedotuksen sisällön mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytykset eivät ole oikeudenmukaiset Kuljetusyritysten määräaikaisen polttoainetuen tarkoituksena on kompensoida Ukrainan sotatoimien aiheuttamaa äkillistä polttoaineiden hinnannousua. Esityksessä todetaan, että hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. Lainsäädännön tarkoituksesta huolimatta kuljetusyritysten polttoainetuki ei lakiehdotuksen mukaan koske taksiliikennettä. Liikennelupien kokonaistarkastelussa siis kolmasosa kuljetusalan luvanhaltijoista jää polttoainetuen ulkopuolelle. Myös taksiliikenteessä on ajauduttu vaikeaan tilanteeseen, ja taksiliikenteen kustannusindeksi osoittaa, että taksiyritysten polttoainekustannukset ovat pelkästään joulukuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana nousseet 40 prosenttia (Lähde: Taksiliikenteen kustannusindeksi, Traficom). Taksiliikenteen rajaaminen tuen ulkopuolelle johtaa eri kuljetusyrityksien eriarvoiseen kohteluun aikana, jolloin koko kuljetusala on polttoaineiden voimakkaan nousun aiheuttamien ongelmien edessä. Sopimuskuljetukset ovat merkittävä osa taksiliiketoimintaa Tuki ei koske taksiliikennettä, koska perusteluiden mukaan taksikuljetusten hinnoittelu mahdollistaa kustannusten nopean siirron asiakashintaan. Virheellisesti tehdyn olettaman mukaan taksiliikenne ei ole ainoastaan yksittäisiä kuljetuksia taksiasemilta, vaan sopimuskuljetusten merkitys taksiliiketoiminnassa on liiketoiminnan perusta. Sopimukset myös sitovat määräajan, ja hintamuutokset kesken sopimuskauden ovat käytännössä lähes mahdottomia. Yhteiskunnan korvaamilla kuljetuksilla on suuri merkitys taksiliiketoiminnassa ja niiden osuus on vähintään 1/3 alan liikevaihdosta. Tällaiset kuljetukset, kuten kelakuljetukset, koulukuljetukset sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, perustuvat tiukasti säänneltyihin määräaikaisiin kilpailutettuihin sopimuksiin. Sopimukset ovat kestoltaan useamman vuoden ja käytännössä olennaiset tai äkilliset hintamuutokset eivät ole sallittuja tiukan lainsäädännön vuoksi (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (2016/1397)). Sopimuskuljetusten merkitys on keskimääräistä suurempi pienissä kaupungeissa ja kunnissa sekä haja-asutusalueilla. Lisäksi erilaisten erityisryhmien kuljetuksiin erikoistuneilla yrittäjillä sopimuskuljetusten osuus kokonaisuudesta on muita suurempi, esimerkiksi esteettömiä kuljetuksia hoitavilla ns. invatakseilla. Nämä autot ovat myös kooltaan suurempia ja käyttökustannuksiltaan keskimääräistä kalliimpia, mm. suuremman polttoainekultuksensa vuoksi. Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten lisäksi taksiyritykset ovat sitoutuneet muihinkin sopimuskuljetuksiin. Tällaisia kuljetuksia ovat muun muassa lentoasemien kilpailuttamat lentokenttäkuljetukset, erilaiset postinjakopalvelut sekä lukuisat eri yritysten sopimuskuljetukset. Esitetyssä mallissa esimerkiksi kunnan kilpailuttaman koulukuljetussopimuksen mukaisesti kouluun aamulla linja-autolla vietävän oppilaan kuljettamiseen linja-autoyritys saa tukea, [...]

Tiedotteet

Tutustu

Liity jäseneksi 

Tapahtumakalenteri

Tutustu Taksiliittoon

Ajankohtaista

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

020 7756 800
taksiliitto@taksiliitto.fi

TAKSILIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA