//Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunto ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

HE 264/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Lain muuttaminen siten, että hankintojen vaatimukset on kirjattu hyvinvointialueittain, on tarpeen. Pidämme muutosesitystä kannatettavana.

Muutosesitys kiristää vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintavaatimuksia. Tilanteessa, jossa uusien ajoneuvojen saatavuus on heikko ja toimitusajat pitkiä, tästä saattaa syntyä ongelmia hankintayksiköille.

Lakiin soveltamisalaan (2 §) kirjatut hankintanimikkeistöt mahdollistavat kuljetuspalveluiden hankinnan koodeilla, jotka eivät ole lain soveltamisalan piirissä. Huonoimmillaan tämä johtaa liikennemarkkinoilla toimivien yritysten epätasapuoliseen kohteluun ja markkinoiden vääristymiseen.

Pidämme lain 3 §:n rajausta esteettömien M1-luokan ajoneuvojen rajaamista tämä lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä edesauttaa pyörätuolikuljetusten saatavuutta merkittävästi. Markkinoilla on myös jonkin verran paarikuljetuksiin soveltuvia takseja (M1-luokka), jotka eivät ole esteettömiä. Näiden rajaaminen lain ulkopuolelle olisi perusteltua, mutta lakiin liittyvä direktiivi ei käsittääksemme mahdollista tällaista rajausta.

Kannamme erityistä huolta kiristyvien vähäpäästöisyysvaatimusten myötä syntyvästä taksiliikenteen ja koko ammattiliikenteen latausinfrastruktuurin tarpeesta. Ammattiliikenteessä ei latauspaikalle jonottaminen tai ajoneuvon jättäminen pitkäksi aikaa lataukseen ole yleensä mahdollista. Pienyrittäjävaltainen taksitoimiala ei itse kattavaa latausasemaverkostoa pysty rakentamaan, eritoten kun taksitoiminnalla ei ole kiinteitä toimipaikkoja. Taksitoiminnassa latausmahdollisuus taksiasemilla olisi selkeästi tarpeen. Pelkkä yrittäjien ja kuljettajien kotona tehtävä lataus ei mahdollista tehokasta taksitoimintaa.

Suomen Taksiliitto ry 18.11.2022

HE 264/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

2022-11-18T14:25:04+02:0018.11.2022|Lausunnot|