//Lausunto Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdystä sopimuksesta

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle HE 262/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Suomen Taksiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä ja siihen liittyvästä Ruotsin kanssa tehdystä sopimuksesta.

Lakiesitys on käsityksemme mukaan täysin tekninen, joten meillä ei esitykseen ole varsinaisesti mitään huomautettavaa.

Olemme käyneet ajoittain keskustelua Suomen ja Ruotsin maarajan ylittävästä liikenteestä paikallisten taksiliikennettä harjoittavien yrittäjien kanssa sekä heidän toiveistaan liikennöin kehittämiseksi. Erilaisia kaupallisia palveluita ja tuotteita viedään rajan yli varsin paljon ja näihin palveluihin kuuluvat kiinteästi myös taksipalvelut. Ainakin toistaiseksi taksitoiminta poikkeaa Suomessa jossakin määrin Ruotsissa harjoitettavasta taksiliikenteestä, jonka vuoksi kysyntää suomalaisilla taksipalveluilla on aika ajoin myös Ruotsin puolella. Yrittäjien käytännön kokemusten perusteella olisi tarvetta tavalla tai toisella mahdollistaa myös kabotaasiliikenne takseille. Mahdollisesti kabotaasiliikenne edellyttäisi esimerkiksi alueellista rajausta, esimerkiksi rajakuntien alueelle.

Esitämme, että Liikenne- ja viestintävaliokunta ohjeistaa Liikenne- ja viestintäministeriötä ryhtymään toimiin, jotta neuvottelut taksien kabotaasiliikenteen mahdollistamisesta saataisiin käyntiin Ruotsin kanssa.

Suomen Taksiliitto ry

HE 262/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

2023-02-02T08:42:52+02:0022.11.2022|Lausunnot|